Language Assistance

Envolve Vision provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters
  • Information written in languages other than English

If you need these services, please contact Envolve Vision’s Provider Services at 1-800-531-2818.

English: If you, or someone you’re helping, has questions about Envolve Vision, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142).

Español (Spanish): Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Envolve Vision, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142).

Hmoob (Hmong): Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog Envolve Vision, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142).

中文 (Chinese Mandarin):  如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Envolve Vision 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到 幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142)。 

Deutsch (German): Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zu Envolve Vision hat, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142) an. 

العربية (Arabic):
إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Envolve Vision، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 3937-334-800-1 .

Русский язык (Russian): В случае возникновения у вас или у лица, которому вы помогаете, каких-либо вопросов о программе страхования Envolve Vision вы имеете право получить бесплатную помощь и информацию на своем родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните по телефону 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142). 

한국어 (Korean): 만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Envolve Vision 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142) 로 전화하십시오.

Tiếng Việt (Vietnamese): Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Envolve Vision, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142). 

Pennsilfaanisch Deitsch (Pennsylvania Dutch): Vann du, adda ebbah's du am helfa bisht, ennichi questions hott veyyich Envolve Vision, dann hosht du's recht fa hilf greeya adda may aus finna diveyya in dei shprohch un's kosht nix. Fa shvetza mitt ebbah diveyya, kawl 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142). 

ລາວ (Laotian):  ້ຖ້ າທ່ ານ ຫຼື ຄົນທ ່ ທ່ ານກໍ າລັງຊ່ ວຍເຫຼື ອ ມ ໍຄາຖາມກ່ ຽວກັບ Envolve Vision, ທ່ ານມ ິສດທ ່ ຈະໄດ້ຮັບ ການຊ່ ວຍເຫຼື ອແລະຂໍ ້ ມູ ນຂ່ າວສານທ
່ ເປັ ນພາສາຂອງທ່ ານ ໂດຍບໍ ່ ມ ຄ່ າໃຊ້ຈ່ າຍ. ເພຼື ່ ອຈະເວົ ້ າກັບນາຍພາສາ ໃຫ້ ໂທຫາ 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142). 

Français (French): Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Envolve Vision, vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142). 

Polski (Polish): Jeżeli ty lub osoba, której pomagasz, macie pytania na temat planów oferowanych za pośrednictwem Envolve Vision, macie prawo poprosić o bezpłatną pomoc i informacje w języku ojczystym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza, zadzwoń pod numer 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142).

हिंदी (Hindi): यदि आपके, या किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी आप सहायता कर रहे हैं, उसके सेंटीन विजन (Centene Vision) के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो आपको मुफ्त़ में अपनी भाषा में सहायता और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। दुभाषिए से बात करने के लिए, 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142) पर कॉल करें।

Shqip (Albanian): Në qoftë se ju, apo dikush që ju jeni duke ndihmuar, ka pyetje në lidhje me Envolve Vision, ju keni të drejtë të merrni ndihmë dhe informacion në gjuhën tuaj pa asnjë kosto. Për të folur nëpërmjet një përkthyesi, telefononi 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142).

Tagalog (Tagalog, Filipino): Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Envolve Vision, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-800-334-3937 (TTY/TDD 1-844-257-4142). 

Српски (Serbo-Croatian): OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 1-844-257-4142). 

Kreyòl (French Creole) (Haitian Creole): ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142). 

Italiano (Italian): ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142). 

ไทย (Thai): ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142) 

ខ្មែរ (Mon-Khmer, Cambodian): ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទEnvolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142)។ 

Українська мова (Ukrainian): УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером Envolve Vision: 1-800-334-3937 (телетайп: 1-844-257-4142).

አማርኛ (Amharic): ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ Envolve Vision: 1-800-334-3937 (መስማት ለተሳናቸው: 1-844-257-4142). 

বাংলা (Bengali): লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা সহায়ো পদেতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন Envolve Vision: ১-800-334-3937 (TTY: ১-844-257-4142)। 

Kru (Bassa): Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY:1-844-257-4142) 

Igbo asusu (Ibo): Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142).

èdè Yorùbá (Yoruba): AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142). 

Română (Romanian): ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142). 

Nederlands (Dutch): AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142). 

فارسی (Persian, Farsi):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با Envolve Vision: 1-800-334-3937 تماس بگیرید.

日本語 (Japanese):  注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。Envolve Vision: 1-800-x334-3937(TTY:1-844-257-4142)まで、お電話にてご連絡ください。 

Հայերեն (Armenian): ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵԵթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-844-257-4142): 

ગુજરાતી (Gujarati): સચના ુ : જો તમે ગજરાતી બો ુ લતા હો, તો નન:શલ્ક ભાષા સહાય સ ુ ેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો Envolve Vision: 1-800-334-3937 (TTY: 1-844-257-4142). 

اردو (Urdu): خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال Envolve Vision: 1-800-334-3937: ک